CLUB STATUSAGAINSTNEXT NEXT AGAINST
AL AHLIWONAL WAKRAH2017-01-21AL ARABI
AL ARABIWONAL KHARAITIYAT2017-01-21AL AHLI
AL GHARAFADRAWNMUAITHER2017-01-21AL SHAHANIYA
AL KHARAITIYATLOSTAL ARABI2017-01-20AL KHOR
AL KHORDRAWNEL JAISH2017-01-20AL KHARAITIYAT
AL RAYYANWONAL SAILIYA2017-01-22EL JAISH
AL SADDLOSTLEKHWIYA2017-01-22MUAITHER
AL SAILIYALOSTAL RAYYAN2017-01-20UMM SALAL
AL SHAHANIYADRAWNUMM SALAL2017-01-21AL GHARAFA
AL WAKRAHLOSTAL AHLI2017-01-22LEKHWIYA
EL JAISHDRAWNAL KHOR2017-01-22AL RAYYAN
LEKHWIYAWONAL SADD2017-01-22AL WAKRAH
MUAITHERDRAWNAL GHARAFA2017-01-22AL SADD
UMM SALALDRAWNAL SHAHANIYA2017-01-20AL SAILIYA